תקנון אתר zevi.co.il

zevi.co.il

אתר zevi.co.il (להלן: “האתר”) הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר ומפעילה הנה zevi.co.il שע”י חב’ זאבי יודאיקה בע”מ (להלן: “מפעיל האתר”).

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו מטעמי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

השימוש והקניה ב-zevi.co.il כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב-zevi.co.il מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר zevi.co.il מצהיר בעצם הרכישה – כי הינו מודע לתקנון ולכללים החלים על רכשית מוצרים באתר zevi.co.il, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ברכון ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות zevi.co.il על פי תקנון זה.

א.תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל הכרטיס, חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע”מ, אמריקן אקספרס בע”מ, ישראכרט בע”מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר, הינו אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

ב.המוצרים המוצעים

ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. לפרטים מפורטים של המוצר אפשר לקבל ע”י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של ברכון (להלן “האתר”) התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

ג. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז. / ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישים פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל- zevi.co.il.

מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל ההעברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אשר נשלח באופן אוטומטי לאחר ביצוע הזמנה אינו מהוה ראיה על ביצוע פעולת רכישה ואינו מחייב את מפעיל האתר ו/או הספקים. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מפעיל האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לספקים ו/או למפעיל האתר ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.

ד. תשלום ואספקה

לאחר סיום ביצוע הרכישה תוודא החברה המספקת את הימצאותו הסופית של המוצר במלאי ורק לאחר מכן יחוייב המזמין בתשלום מלא בגין המוצר לפי מס’ התשלומים אשר ביקש.

במידה ואזל המוצר בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה תימסר לצרכן הודעה תוך יום עסקים ויתאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר זהה או ביטול העסקה וקבלת כספו בחזרה וזאת לאחר הסכמתו בכתב (מייל או פקס שקבלתו אושרה ע”יzevi.co.il ו/או הספק) יחויב הכרטיס או בעל פה באמצעות שיחת טלפון אליו.

במידה והמזמין לא יאשר את ההצעה האלנטרנטיבית שהוצעה לו, המכירה מתבטלת ולא יהיו למזמין כל טענות לפיצוי כספי כלפי zevi.co.il ו/או הספק עקב כך.

המחירים באתר הקניות zevi.co.il כוללים מע”מ.

במקרה בו בחר מבצע הרכישה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה, במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/ דואר לחברה. בעת ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה יגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם.

המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה – לא ייגבו דמי ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

הגבלת פרטיות:

מדיניות ביטול עסקה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016.

ד.1 אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא תתואם עם הלקוח, עד 5 יום מאישור ההזמנה ע”י הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי ההספקה של חברת המשלוחים מטעם zevi.co.il. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של חברת המשלוחים מטעם zevi.co.il אפשרות לבצע משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של חברת המשלוחים מטעם zevi.co.il הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן zevi.co.il ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים ייעשה ממקום שיתואם מראש עם הצרכן ויהיה סמוך למקום מגוריו עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של zevi.co.il ללקוח.

במקרים של איחור באספקה החברה תיידע באופן מיידי את הצרכנים בדבר האיחור, במקרה של איחור חריג התאפשר לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר וביטול עיסקה ללא דמי ביטול

יובאר כי פרק הזמן לאספקה מסתיים עם מסירת המשלוח לצרכן עיכובים באספקה נובעים מתקלות הקשורות ברשות הדואר (כולל איחור במסירת הודעה על דבר דואר רשום לנמען) או חברת השליחויות והמעכבות את הספקת המוצר ללקוח לא יכללו במניין ימי עבודה לאספקת המוצר.

במקרה של איחור באספקה יתאפשר לצרכן לבחור בין ביטול עסקה והשבת מלוא כספו או המתנה לקבלת המוצר.

ד.2 במניין ימי עבודה לאספקת המוצר תיחשב ימי אספקה במידה ומבצע ההזמנה מבקש להטביע ע”ג המוצר אך ורק לאחר אישור הגרפיקה ע”י המזמין, האישור חייב להגיע למערכת באמצעות אימייל או ע”י פקס, לא תתקבלנה שום טענות בדבר אישור הגרפיקה באמצעות טלפונית. כמו”כ ימי עבודה לא יכללו ימי שישי שבת ערבי חג וחג ימי חול המועד סוכות ופסח. ימי חנוכה יחשבו כחצאי ימי עבודה, הימים שבין 25-31 לדצמבר (ספירת מלאי) יחשבו כחצאי ימי עבודה כמו כן חישוב ימי עבודה מחושב כך שמיום ההזמנה (באם התקבלה כולל פרטי אשראי עד השעה 12.00) ועד למחרת-הינו יום עבודה אחד ומקבל את ההזמנה (באם התקבלה כולל פרטי אשראי) במועד שאחרי שעה 12:00 ועד למחרת אינו נחשב כיום עבודה.

הזמנות המתקבלות אחרי השעה 12.00 בצהרים נחשבות כהתקבלו בבוקר יום העסקים הבא.

בהזמנה טלפונית שבה לא נמצאו פרטי האשראי של הלקוח עם העברת ההזמנה יחושבו ימי העבודה לאספקה משעת קבלת הפרטים.

בהזמנה המלווה בפרטי אשראי יחושבו ימי עבודה לאספקה מרגע קבלת ההזמנה ובתנאי שיתקבל אישור לחיוב הכרטיס מחברת האשראי במידה ולא התקבל אישור, ידחה זמן האספקה ויחושב משעת קבלת האישור.

הספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד ומעבר לו בכפוף לעבודת דואר ישראל

ה. זמינות ומלאי

אנו עושים כמיטב יכולתינו להשיג זמינות מרבית של רשימת מוצרינו במלאי, ואולם יתכן מצב בו פריטים מסוימים יהיו זמנית חסרים במלאי במקרה כזה תימסר ע”כ הודעה תוך יום עסקים בהתאפשר לצרכן לבחור בין קבלת מוצר חילופי זהה או ביטול העסקה והשבת מלא כספו וביצע הזמנה ושילם בעדה.

בכל מקרה מומלץ לברר טלפונית המצאות המוצר/ים במלאי לפני הגעה לחנות.

לא תינתן הנחה או כל פיצוי אחר בשל חוסר זמינות או/ו עיכוב הגעת המשלוח לחנות.

ו. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאי המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ועקיפתם נשלטים ע”י חוקי מדינת ישראל בלבד כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הינן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך.

ז. קניין רוחני.

כל זכויות הקניין הרוחני, ללא יוצא מן הכלל, הם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר:

(1) הלוגו, המותג, שם הדומיין, הפטנטים, זכיות היוצרים, מדגמים האתר, גרפיקה, אובייקטים, רעיונות של מוצרים, הממשקים מפרטים, שיטות מספר, סודות מסחר, תוכנות, קוד האתר, התמונות.

(2) אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא:

בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של מפעיל האתר ולא במסגרת פרטית ולא במסגרת מסחרית.

(ג) אין לשנות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך שהיא בזכויות הקניין של האתר ללא הסכמה ואישור בכתב מתועד וכתוב ממפעילי האתר.

ח. תנאים נוספים.

zevi.co.il לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של המזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממזמין לרכוש מוצרים.

zevi.co.il לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

zevi.co.il שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

zevi.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת. מובהר בזאת כי השינוי לא ייעשה לאחר ביצוע הרכישה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, בדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו מהגורם המשלח (רשות הדואר, חברת השליחויות) ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או בעיכוב אספקה הנובע, ו/או בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות שיבוש האתר ע”י פריצה לתוכו שייחשב לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית “ברכון, להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במקרים אלו יימסרו מפעילי האתר פירוט בכתב של סיבת הביטול וכן כספם יושב להם.

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

zevi.co.il שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

 

0
  0
  סל הקניות שלך
  סל הקניות ריק
   Scroll to Top
   דילוג לתוכן